ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Πολιτική αυτή της MOTORLEASE A.E. αφορά τα δεδομένα των Υποκειμένων Φυσικών Προσώπων (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- GDPR), που τηρεί η Εταιρία.
Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες Λειτουργικών Μισθώσεων και μακροχρονίων Μισθώσεων οχημάτων
Η Εταιρία έχει δικαίωμα και υποχρέωση επικαιροποίησης της Πολιτικής σύμφωνα με τις αλλαγές του Κανονισμού ή και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρία MOTORLEASE A.E. , Ολυμπιονικών 86, Νέο Ψυχικό, 15451 Αθήνα, [(www.info@motorlease.gr) , τηλ: 210-6897100] είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών Λειτουργικών και Μακροχρονίων Μισθώσεων και την σύναψη και διατήρηση των αναγκαίων για τον σκοπό συμβατικών σχέσεων.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:
• Υποψήφιοι Πελάτες και υφιστάμενοι Πελάτες επικοινωνούν με την Εταιρία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή της ιστοσελίδας της εταιρίας με αίτημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.
• Οι ανωτέρω αιτούνται την αποστολή προσφοράς για Λειτουργική ή Μακροχρόνια Μίσθωση από την Εταιρία.
• Οι ανωτέρω, με την αποδοχή της προσφοράς, αιτούνται την σύναψη Συμβάσεως για Λειτουργική ή Μακροχρόνια Μίσθωση οχήματος από την Εταιρία και παρέχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
• Η εταιρία αντλεί πληροφορίες για τους αιτούμενους την σύναψη Συμβάσεως, από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. μέσω πρόσβασης στο σύστημα ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητος του αιτούντος και την επαναξιολόγηση της κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσεως.
• Περιέρχονται πληροφορίες για τους ανωτέρω στην Εταιρία με νόμιμο τρόπο.

4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται αφορούν:
• Στοιχεία Επικοινωνίας (όπως Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου- e-mail)
• Κατά περίπτωση Αριθμό Ταυτότητος η Διαβατηρίου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Άδεια Οδήγησης
• Πληροφορίες Συμβάσεως (όπως Αριθμός Αυτοκινήτου, Αριθμός Συνδεδεμένης Σύμβασης και Παραρτήματος, Ημερομηνία Αποδοχής Προσφοράς, Ημερομηνία Παράδοσης Οχήματος, Ημερομηνίες Συντήρησης, Αποζημιωνόμενες και μη βλάβες οχήματος, Μίσθωμα, Συναλλακτική Συμπεριφορά, Αποδεχθείσες και μη Προσφορές της Εταιρίας, Υπολειμματική Αξία)
• Πληροφορίες Πελατειακής Σχέσεως (όπως Στοιχεία Οικονομικής Καταστάσεως, Στοιχεία Πιστοληπτικής Αξιολόγησης)

5. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ
Η MOTORLEASE A.E. συλλέγει και τηρεί Προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργικών και Μακροχρονίων Μισθώσεων Οχημάτων.
Τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτημάτων σύναψης συμβάσεων Μισθώσεως, την σύναψη και εκτέλεση της συμβάσεως, την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητος και την εκπλήρωση και υποστήριξη της συναλλακτικής σχέσεως.
Για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής και Μακροχρόνιας Μίσθωσης οχημάτων, η παροχή από τους υποψήφιους και υφιστάμενους Πελάτες της Εταιρίας και η λήψη και διατήρηση από την Εταιρία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους επηρεάζει την προσήκουσα εκτέλεση των Συμβάσεων η καθιστά αυτήν την εκτέλεση αδύνατη.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται με τήρηση των κανόνων ασφαλείας πληροφοριών και τις βέλτιστες πρακτικές για προστασία από κάθε μορφής μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή μεταβίβασή τους, μέσω:
• Περιορισμένης πρόσβασης μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα, για τους σκοπούς που έχουν προσδιοριστεί
• Αποθήκευσής τους με συνθήκες ασφαλείας
• Κατάλληλης προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων που τα εμπεριέχουν

7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την Προ-Συμβατική ή και Συμβατική σχέση και για κάθε συνδεδεμένο με τις σχέσεις αυτές σκοπό (όπως π.χ. νομικές ενέργειες, ανάκτηση προστίμων, ασφαλιστικές καλύψεις), από την υποχρέωση τήρησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, ή και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία (όποιο από τα διαστήματα αυτά είναι το μεγαλύτερο). Δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα διαγράφονται και καταστρέφονται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Ανάθεσης σε Εταιρίες της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό της, όπως η φύλαξη φυσικού αρχείου, μερικά ή ολικά σε χώρο τρίτων.
• Χρηματοδότησης της Εταιρίας από Τράπεζες ή Εταιρίες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με εξασφάλιση συμβατικές σχέσεις της Εταιρίας και μισθώματα.
• Ασφαλίσεως Οχημάτων με πρόσθετους όρους αυτών που η Εταιρία προσφέρει ως Υπηρεσία
• Νόμου η Δικαστικής Απόφασης που επιβάλει στην Εταιρία την γνωστοποίηση η διαβίβαση Δεδομένων
• Ενεργειών που επιβάλλονται για την εκτέλεση της Σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρίας, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τα Υποκείμενα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με την Σύμβαση, κατόπιν ανάθεσης σε τρίτους των σχετικών ενεργειών (όπως ενδεικτικά διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαβιβάσει τα Προσωπικά δεδομένα του Μισθωτή σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο, όπως αυτός ισχύει, είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο, όπως ο Νόμος ορίζει, με σκοπό τη περαιτέρω ενημέρωση του Μισθωτή και διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής

9. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα Υποκείμενα έχουν δικαίωμα, οποτεδήποτε, να ζητήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τα αφορούν, να ζητήσουν διόρθωση και επικαιροποίηση των Δεδομένων (το οποίο αποτελεί και υποχρέωση των Υποκειμένων), να ζητήσουν την μεταφορά των Δεδομένων, να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία, να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, να εναντιωθούν σε αυτήν την επεξεργασία, ή και να ζητήσουν την διαγραφή των Δεδομένων, εφ’ όσον δεν επηρεάζονται συμβατικές σχέσεις σε ισχύ ή δεν περιορίζουν την εξάσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας από Συμβάσεις η κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας

Αιτήματα για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων υποβάλλονται γραπτώς στην Εταιρία (στην έδρα της: Ολυμπιονικών 86, Νέο Ψυχικό, 15451 Αθήνα) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση “info@motorlease.gr” ,εξετάζονται και απαντώνται εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος

Τα Υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose

Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τ. 210 68 97 100210 68 97 102
info@motorlease.gr

Τηλέφωνο Οδικής βοήθειας 2103295111