ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παράταση του προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2"

Παράταση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 2”

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, δημοσιεύτηκε η απόφαση με Αριθμ. 358265 με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ κύκλος» (Β’ 3981)».

Με αυτή την τροποποίηση, ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ” παρατείνεται έως τις 30/4/2024, και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου ypen.gr και του προγράμματος https://kinoumeilektrika2.gov.gr (άρθρο 2).

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται στα 65 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων μεταξύ κατηγοριών οχημάτων.
  • Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.

    Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.

    Προσοχή: η προθεσμία των σαράντα (45) ημερών ισχύει και για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους τους αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης μέχρι τις 28/11/2023. Για τους εν λόγω ωφελούμενους, η παραπάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας δηλαδή από σήμερα.

  • Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Ολόκληρη η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 6700/27.11.2023. Το σχετικό άρθρο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΣΤΕΕΑΕ: https://www.steea.gr/ilektrokinisi-eos-30-4-2024-parateinetai-to-kinoymai-ilektrika-2/.

Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τ. 210 68 97 100210 68 97 102
info@motorlease.gr

Τηλέφωνο Οδικής βοήθειας
18112 και 210 8096100