ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού

Αντρικό χέρι που κρατάει το τιμόνι και φαίνεται να οδηγεί.

Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού

 • Το αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται µόνο από τους εξουσιοδοτηµένους από την εταιρία σας οδηγού, που έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον 1 έτος.
 • Έχετε την άδεια κυκλοφορίας και το συνοδευτικό έντυπο πάντοτε εντό του αυτοκινήτου και επιδείξτε το σε οποιαδήποτε ζήτηση από τις Αστυνοµικές Αρχές. Το Ασφαλιστήριο να είναι τοποθετηµένα στις προβλεπόµενες θέσεις.
 • Φροντίζετε για τον έγκαιρο εφοδιασµό του αυτοκινήτου µε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ή/και ΚΤΕΟ.

Έλεγχος Αυτοκινήτου

Για την σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου και την ασφάλειά σας, ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα εξής:

 • Στάθµη λαδιού
 • Στάθµη ψυκτικού υγρού
 • Στάθµη υγρών φρένων
 • Κατάσταση και πίεση ελαστικών
 • Λειτουργία των φώτων

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΟΥΝ.

Οι τεχνικοί της εταιρίας µας είναι πάντοτε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Οδική Βοήθεια

Το αυτοκίνητό σας καλύπτεται µε 24ωρη Οδική Βοήθεια από την HELLAS SERVICE.

Σε περίπτωση ακινητοποίησηç του αυτοκινήτου λόγω µηχανικήç βλάβης ή ατυχήµατος, ειδοποιείτε την HELLAS SERVICE στο τηλ.1057 και φροντίστε για την µεταφορά του στο Κέντρο Τεχνικήç Υποστήριξηç της MOTORLEASE.

Συντήρηση – Επισκευή

 • Για την συντήρηση του αυτοκινήτου σας ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Αλλαγές ελαστικών προβλέπονται λόγω φυσιολογικής φθοράς.
 • Η συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου, καθώς και η αλλαγή ελαστικών γίνονται µόνο στα συνεργεία που θα σας υποδείξει η MOTORELEASE.
 • Για την διενέργεια των ανωτέρω, φροντίζετε πάντα να κλείνετε ραντεβού δηλώνοντα την ένδειξη του χιλιοµετρητή.
 • Για το σκοπό αυτό,παρακαλούµε να επικοινωνείτε τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία από 09:00 ΕΩΣ 17.00, ∆ευτέρα έω Παρασκευή µε το Κέντρο Τεχνική Υποστήριξη τη MOTORLEASE, στο τηλέφωνο: 210 689 7100.
 • Εάν το αυτοκίνητο δεν κινείται, ειδοποιήστε την Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ για την µεταφορά του στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνική Εξυπηρέτηση της MOTORLEASE ή συνεργείο που θα σα υποδείξουν.
 • Σας ενηµερώνουµε ότι η MOTORLEASE δεν δέχεται τιµολόγια επισκευής ή ανταλλακτικών.

Περίπτωση Ατυχήµατος

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

 • Μην αναγνωρίζετε καµία απαίτηση τρίτων.
 • Μη δώσετε ποτέ χρήµατα σε άλλον, ούτε να υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο.
 • Καλέστε την Αστυνοµία για την ανταλλαγή στοιχείων, εάν είναι δυνατόν. (Αυτό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που υπάρχει τραυµατισµός.)
 • Καλέστε την φροντίδα ατυχήµατο για την ανταλλαγή στοιχείων, εάν είναι δυνατόν.
 • Οδηγήστε το αυτοκίνητό σας µόνο εάν είστε σίγουροι οτι είναι ασφαλές, διαφορετικά επικοινωνήστε µε την Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ και µεταφέρετε το αυτοκίνητο στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της MOTORLEASE.
 • Συµπληρώστε – σε κάθε περίπτωση – την ∆ΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ και στείλτε τη µε fax εντό 24 ωρών στο 210 684 0610, υπ’όψιν Τµήµατο Ζηµιών ή στο info@motorlease.gr
 • Κλείστε ραντεβού µε την MOTORLEASE, για την επισκευή του αυτοκινήτου.

Περίπτωση Κλοπής

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

 • Επικοινωνήστε άµεσα µε την MOTORLEASE αναφέροντας το συµβάν στο Τµήµα Ζηµιών τηλ: 210 689 7100.
 • Υποβάλλετε άµεσα µήνυση γιά την κλοπή του αυτοκινήτου στο Αστυνοµικό Τµήµα τη περιοχή που διαπιστώθηκε η κλοπή.
 • ∆ηλώστε εντό 24ώρου, εγγράφω στην MOTORLEASE την κλοπή και παραδώστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Οι παραπάνω προθεσµίε και υποχρεώσει είναι εξαιρετικά σοβαρές και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθούν. Να έχετε πάντα υπ’όψιν σα οτι η τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας (π.χ κλείδωµα του αυτοκινήτου), για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, αποτελεί συµβατική υποχρέωσή σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Το συµβόλαιό σας µε την MOTORLEASE περιλαµβάνει τις εξής Ασφαλιστικές Καλύψεις:

 • Αστική Ευθύνη προ τρίτου (Υλικέ ζηµίες – Σωµατικές βλάβες ) µέχρι τα εκάστοτε οριζόµενα από το νόµο ποσά
 • Κλοπή (µερική-ολική)
 • Φωτιά
 • Τροµοκρατικέ Ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόµενα
 • Ίδιες ζηµίες  µε ποσό συµµετοχής  (µικτή µε απαλλαγή)

Πιθανές διαφοροποιήσεις στις Ασφαλιστικές Καλύψεις αναφέρονται στο Συµφωνητικό Μίσθωσης.

Εξαιρέσεις από Ασφαλιστικές Καλύψεις

Σα γνωρίζουµε οτι οι παρακάτω περιπτώσει δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Μεµονωµένα χτυπήµατα στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου.

Καταστροφές -φθορές -βλάβες ελαστικών, ζαντών και λοιπών µερών του αυτοκινήτου που προκαλούνται λόγω οδήγηση σε µη ασφαλτοστρωµένου δρόµου ή λόγω κακής χρήσης (π.χ. ανέβασµα πεζοδροµίου).

 • Ζηµιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (ταπετσαρίες, ταµπλώ, κλπ.).
 • Ζηµιές που προκαλούνται στο αυτοκίνητο, όταν αυτό µεταφέρεται από πλοία ή τρένα.
 • Ρυµούλκηση τροχόσπιτου ή τρέιλερ. Χρειάζεται ειδική ασφάλιση, το κόστο τη οποία σας επιβαρύνει.
 • Οδήγηση του αυτοκινήτου από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

Ουδεµία ασφαλιστική κάλυψη ισχύει, εάν οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευµένων ουσιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Βασικές Υποχρεώσεις Οδηγού ΕΔΩ.

Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τ. 210 68 97 100210 68 97 102
info@motorlease.gr

Τηλέφωνο Οδικής βοήθειας 2103295111